Porady prawne

Rola notariusza w polskim porządku prawnym

Jak powszechnie wiadomo, kancelaria notarialna jest miejscem, z którego usług nie korzysta się codziennie. Niemniej w niektórych sytuacjach życiowych jest ona bardzo pomocną instytucją, a dla załatwienia pewnych formalności – wręcz niezbędną. Notariusz jest osobą zaufania publicznego powoływaną przez ministra sprawiedliwości, co świadczy o randze tego zawodu. Jak wynika z systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jego główną rolą jest zapobieganie sporom sądowym poprzez nadzór nad poprawnością sporządzanych dokumentów w zgodzie z wolą osób, w imieniu których dokonuje on czynności notarialnych. Działania notariusza wyrażane są w formie dokumentów urzędowych. Zwyczajowo jego miejscem pracy jest kancelaria notarialna, jednak w szczególnych okolicznościach lub gdy wymaga tego sytuacja, możliwe jest także dokonanie czynności w innym miejscu.

Godną polecenia kancelarią notarialną z tradycjami jest siedziba Michała Milewskiego, mieszcząca się przy ulicy Głowackiego w Olsztynie. Została ona założona w 1993 roku przez notariusz Halinę Milewską, a w 2014 roku przekazana w ręce syna. Jako rodzinne biuro notarialne z tradycjami od lat dokonuje czynności prawnych w imieniu mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie zakresu jej działalności, historii oraz cennika usług warto zajrzeć na stronę https://www.notariuszolsztyn.info/.

Zakres obowiązków notariusza

Do głównych zadań notariusza należy przede wszystkich przygotowywanie urzędowych dokumentów w formie notarialnej. Stronom wręczane są odpisy aktu notarialnego, a oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat. Następnie zostaje przekazany do sądu rejonowego, który jest właściwy dla siedziby notariusza – biuro notarialne Michała Milewskiego należy do właściwości miejscowej sądu w Olsztynie.

Do głównych czynności prawnych dokonywanych przez notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, przede wszystkim w zakresie:

  • umów sprzedaży nieruchomości;
  • użytkowania wieczystego;
  • ustanowienia hipoteki;
  • umów odnośnie udzielania pożyczek;
  • ustanawiania intercyzy lub rozdzielności majątkowej małżonków;
  • pełnomocnictw;
  • sporządzania testamentów.

Notariusz zajmuje się również m.in. sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia spadkobierców po osobie zmarłej, sporządzaniem poświadczeń i doręczaniem oświadczeń oraz spisywaniem protokołów. Może on również przyjąć w depozyt notarialny pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub nośniki danych, jak i zajmować się szeregiem innych zadań wymienionych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Kancelaria notarialna Michał Milewski w Olsztynie

Każdy notariusz przy dokonywaniu czynności związanych z zakresem swoich obowiązków czuwa nad właściwym zabezpieczeniem interesów i praw stron, a także innych osób, dla których czynność może powodować skutek prawny. Kancelaria Michał Milewski z siedzibą w Olsztynie działa w zgodzie z prawem i ze wszelkimi standardami obowiązującymi prawników – m.in. tajemnicą notarialną, co gwarantuje dyskrecję. W przypadku potrzeby dokonania czynności notarialnej w języku obcym, kancelaria może skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Standardowo biuro notarialne Michała Milewskiego w Olsztynie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, jednak po uprzednim ustaleniu istnieje również możliwość umówienia terminu sobotniego.